Protecția datelor

Cuprins
 1. Numele și adresa responsabilului
 2. Datele de contact ale persoanei însărcinate cu protecția datelor
 3. Informații generale privind prelucrarea datelor
 4. Drepturile persoanei vizate
 5. Utilizarea cookies
 6. Contact e-mail
 7. Formular de contact
 8. Hosting
 9. Plug-in-uri utilizate
 • Numele și adresa responsabilului

Responsabilul în sensul ordonanței privind protecția datelor (GDPR) și altor prevederi privind protecția datelor este:

Kirchhof GmbH Kanalreinigung

Voltenseestraße 14

60388 Frankfurt

Deutschland

+ 49 6109 3 888

kontakt@kirchhof-kanal.de

www.kirchhof-kanal.de

 • Datele de contact ale persoanei însărcinate cu protecția datelor

Persoana însărcinată cu protecția datelor a responsabilului este:

DataCo GmbH

Dachauer Straße 65

80335 München

Germania

+49 89 7400 45840

www.dataguard.de

 • Informații generale privind prelucrarea datelor

1. Volumul prelucrării datelor personale

Prelucrăm datele personale ale utilizatorilor noștri numai în măsura, în care acest lucru este necesar pentru a asigura funcționalitatea paginii web precum și a conținuturilor și serviciilor. Prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor noștri se realizează regulat numai după acordul utilizatorului. Excepții se fac numai în cazurile, în care nu este posibilă obținerea prealabilă a acordului din motive relevante și când prelucrarea datelor este impusă de prevederile legale.

2. Baza juridică pentru prelucrarea datelor personale

În măsura în care avem nevoie de o aprobare a persoanei vizate pentru procesele de prelucrare a datelor personale, articolul 6, paragraful 1, pagina 1, litera a din ordonanța UE privind protecția datelor (GDPR) servește ca bază legală în acest sens.

La prelucrarea datelor personale, necesare pentru îndeplinirea unui contract, a cărui parte contractantă este persoana vizată, articolul 6, paragraful 1, pagina 1, litera b din GDPR servește ca bază legală în acest sens. Acest articol se aplică și pentru procesele de prelucrare, care sunt necesare în vederea efectuării măsurilor ante-contract.

În cazul în care interesele persoanei vizat sau ale altei persoane fizice impune prelucrarea datelor personale articolul 6, paragraful 1, pagina 1, litera d GDPR servește ca bază legală.

Dacă prelucrarea datelor este necesară pentru protecția unui interes justificat al companiei noastre sau al unui terț și dacă interesele, drepturile de bază și libertățile de bază ale persoanei vizate nu cântăresc mai mult decât interesul menționat, articolul 6, paragraful 1, pagina 1, litera f GDPR servește ca bază legală pentru prelucrare.

3. Ștergerea datelor și durata stocării datelor

Datele personale ale persoanei vizate se șterg sau se blochează, de îndată ce s-a îndeplinit scopul stocării lor. Datele se mai pot stoca, dacă acest lucru este impus de legislația europeană sau națională în cadrul ordonanțelor, legilor sau altor prevederi, cărora se supune persoana responsabilă. Datele se blochează sau se șterg și atunci când expiră un termen de stocare prevăzut de standardele menționate, dacă nu mai există necesitatea stocării datelor pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract.

 • Drepturile persoanei vizate

Dacă se prelucrează datele dvs. personale, atunci dvs. sunteți persoana vizată în  Sensul GDPR și aveți următoarele drepturi în relația cu persoana responsabilă:

1. Dreptul la informații

Îi puteți solicita persoanei responsabile o confirmare a faptului că datele personale, care vă vizează, sunt prelucrate de către el/ea.

Dacă este vorba despre o astfel de prelucrare, puteți solicita responsabilului informații despre următoarele aspecte:

   1. Scopul prelucrării datelor dumneavoastră personale;
   2. Categoriile de date personale prelucrate;
   3. destinatarii, respectiv categoriile de destinatari, cărora li s-au divulgat sau urmează să fie divulgate datele dumneavoastră personale;
   4. Durata planificată a stocării datelor personale vizate, dau, dacă nu pot fi eliberate informații concrete în acest sens, criteriile pentru stabilirea duratei de stocare;
   5. Existența unui drept de corectare sau ștergere a datelor dumneavoastră personale, a unui drept de restricționare a prelucrării de către persoana responsabilă sau un drept de contestație a acestei prelucrări;
   6. Existența unui drept de depunere a unei plângeri la autoritățile de supraveghere;
   7. Toate informațiile disponibile despre originea datelor, dacă datele personale nu au fost colectate de la persoana vizată;
   8. Existența unui sistem automatizat de luare a deciziilor, inclusiv de profiling conform articolului 22, paragraful 1 și 4 GDPR și cel în puțin în aceste cazuri – informații clare despre logica implicată precum și efectele unei prelucrări a datelor persoanei vizate.

Aveți dreptul de a solicita informații dacă datele dumneavoastră personale au fost transmise unui start terț sau unei organizații internaționale. În acest context puteți solicita să fiți informat despre garanțiile adecvate conform articolului 46 GDPR în legătură cu transmiterea datelor.

2. Dreptul la corectare

Aveți dreptul de a corecta și/sau completa datele, în măsura în care datele dumneavoastră personale sunt incorecte sau incomplete. Persoana responsabilă are obligația de a efectua imediat corectarea.

3. Dreptul la restricționarea prelucrării

În următoarele condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale:

   • În cazul în care contestați corectitudinea datelor personale pentru o durată, care-i permite persoanei responsabile să verifice corectitudinea datelor personale;
   • Dacă prelucrarea nu este legală și refuzați ștergerea datelor personale și solicitați restricționarea utilizării datelor personale;
   • Dacă persoana responsabilă nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru aplicarea, exercitarea sau apărarea împotriva unor pretenții legale, sau
   • dacă ați înaintat o contestație împotriva prelucrării conform articolului 21, paragraful 1 GDPR și încă nu s-a stabilit, dacă motivele justificate ale persoanei responsabile sunt mai importante decât motivele dumneavoastră.

Dacă prelucrarea datelor personale a fost restricționată, cu excepția stocării lor, aceste date pot fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru exercitarea sau apărarea pretențiilor legale sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motivele unui interes public important al uniunii sau ale unui stat-membru.

Dacă prelucrarea datelor a fost restricționată în condițiile de mai sus, veți fi informat de persoana responsabilă înainte de anularea restricției.

4. Dreptul la ștergere

a) Obligația de ștergere

Puteți solicita persoanei responsabile să șteargă datele dumneavoastră personale iar persoana responsabilă are obligația de a șterge imediat aceste date, în măsura în care nu se aplică unul din următoarele motive:

   1. Datele dumneavoastră personale nu mai sunt necesare scopurilor, pentru care au fost colectate sau prelucrate în altă manieră.
   2. Contestați declarația de acord, pe care s-a bazat prelucrarea datelor conform articolului 6, paragraful 1, fraza 1, litera a sau articolului 9, paragraful 1, litera a GDPR și lipsește o altă bază legală pentru prelucrare.
   3. Depuneți, conform articolului 21, paragraful 1 GDPR contestație împotriva prelucrării și nu există motive justificate superioare pentru prelucrare, sau contestați prelucrarea conform articolului 21, paragraful 2 GDPR.
   4. Datele personale nu au fost prelucrate legal.
   5. Ștergerea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale conform dreptului Uniunii sau conform dreptului statelor-membre, căruia se supune persoana responsabilă.
   6. Datele dumneavoastră personale au fost colectate în raport cu serviciile oferite de societatea de informare conform articolului 8, paragraful 1 GDPR.

b) Informații transmise terților

Dacă persoana responsabilă a public datele dumneavoastră personale și are obligația de a le șterge conform articolului 17, paragraful 1 GDPR, atunci, în condițiile tehnologiei disponibile și a costurilor de implementare, persoana responsabilă va lua măsurile necesare, chiar și de natură tehnică, pentru a informa responsabilii cu prelucrarea datelor personale cu privire la faptul că persoana vizată le-a solicitat ștergerea tuturor link-urilor către aceste date personale sau a copiilor sau replicilor acestor date personale.

c) Excepții

Dreptul la ștergerea datelor nu se aplică, dacă prelucrarea este necesară pentru

   1. Exercitarea dreptului la libera exprimare și informare;
   2. Îndeplinirea unei obligații legale, care impune prelucrarea datelor conform dreptului Uniunii sau statelor-membre, cărora se supune persoana responsabilă sau pentru asumarea unei sarcini de interes public sau exercitarea forței publice, cu care a fost investită persoana responsabilă;
   3. Din motive de interes public în domeniul sănătății publice conform articolului 9, paragraful 2, litera h și i precum și articolului 9, paragraful 3 GDPR;
   4. Pentru scopuri de arhivare în interesa public, scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice conform articolului 89, paragraful 1 GDPR, în măsura în care drepturile menționate la secțiunea a) fac imposibilă sau afectează grav materializarea obiectivelor acestei prelucrări, sau
   5. Pentru aplicarea, exercitarea sau apărarea împotriva drepturilor legale.

5. Dreptul la informare

Dacă aveți dreptul la corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor , persoana responsabilă are obligația de a comunica corectarea sau ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării lor tuturor destinatarilor, cărora le-a trimis mai departe datele dumneavoastră personale, dacă acest lucru este posibil și nu impune eforturi extraordinare.

Aveți dreptul de a fi informați despre respectivii destinatari, menționați mai sus.

6. Dreptul la transferul datelor

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale, pe care le-ați pus la dispoziția persoanei responsabile, într-un format structurat, uzual și electronic. În plus aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte persoane responsabile, fără a fi împiedicat de persoana responsabilă actuală, căreia i-au fost trimise datele personale, în măsura în care

   1. prelucrarea datelor se bazează pe un acord conform articolului 6, paragraful 1, fraza 1, litera a GDPR sau articolul 9, paragraful 2, litera a GDPR sau pe un contract conform articolului 6, paragraful 1, fraza 1, litera b GDPR și
   2. prelucrarea are loc cu ajutorul unor proceduri automatizate.

La exercitarea dreptului aveți dreptul de a interveni pentru ca datele personale vizate să fie transmise unui alt responsabil, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu trebuie afectate de acest aspect.

Dreptul la transmiterea datelor nu se aplică pentru prelucrarea datelor personale, care este necesară pentru asumarea unei sarcini, care este în interesul public sau are loc sub exercitarea forței publice, care i-a fost transferată persoanei responsabile.

7. Dreptul de contestație

Aveți dreptul de a depune contestație împotriva prelucrării datelor dumneavoastră personale, din motive care vizează situația personală, în baza articolului 6, paragraful 1, fraza 1, litera e sau f GDPR; acest lucru se aplică și pentru profiling-ul bazat pe aceste prevederi.

Persoana responsabilă nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care poate dovedi motive legitime imperioase pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dacă datele dumneavoastră personale se prelucrează pentru reclame, aveți dreptul de a contesta oricând prelucrarea datelor personale în scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și profiling-ului, în măsura în care este asociat cu o astfel de publicitate directă.

În cazul în care contestați prelucrarea în scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

În conexiune cu utilizarea serviciilor societății de informații – indiferent de directiva 2002/58/CE aveți posibilitatea de a vă exercita dreptul de contestație prin procedură automatizată, care utilizează specificații tehnice.

8. Dreptul de revocare a declarației de acord privind protecția datelor

Aveți dreptul de a contesta această declarație de acord în orice moment. Revocarea acordului nu aduce prejudicii legalității prelucrării efectuate până la momentul revocării.

9. Decizia automată în cazuri individuale, inclusiv profiling

Aveți dreptul de a nu vă supune unei decizii exclusive, bazată pe prelucrarea automată – inclusiv pe profiling – care vă afectează în vreun fel sau își face efectele legale față de dumneavoastră. Acest lucru nu se aplică, dacă decizia

   1. este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract între dumneavoastră și persoana responsabilă,
   2. este permisă în baza prevederilor legale ale Uniunii sau statelor-membre, cărora se supune persoana responsabilă iar aceste prevederi legali cuprind măsuri adecvate pentru protecția drepturilor și libertăților dumneavoastră precum și ale intereselor dumneavoastră justificate sau
   3. nu este luată cu acordul dumneavoastră explicit.

Totuși, aceste decizii nu trebuie să se bazeze pe categoriile speciale de date personale conform articolului 9, paragraful 1 GDPR, în măsura în care nu se aplică articolul 9, paragraful 2, litera a sau b GDPR și s-au luat măsuri adecvate pentru protecția drepturilor și libertăților precum și a intereselor dumneavoastră justificate.

În ceea ce privește cazurile menționate la punctele 1 și 3, persoana responsabilă va lua măsuri adecvate, pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele dumneavoastră justificate, pentru care cel puțin dreptul de a interveni aparține unei persoane reprezentate a persoanei responsabile și dreptul de a expune opinia și de a ataca decizia.

10. Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

Fără a afecta consilierea juridică administrativă sau judiciară, aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere, în special în statul-membru, în care sunteți rezident(ă), în care vă aveți locul de muncă sau unde s-a comis încălcarea, dacă sunteți de părere, că prelucrarea datelor dumneavoastră personale încalcă GDPR.

Autoritatea de supraveghere, la care a fost înaintată plângerea, informează reclamantul cu privire la stadiu și rezultatele plângerii, inclusiv cu privire la posibilitatea unei consilieri juridice conform articolului 78 GDPR.

 • Utilizarea cookies

1. Descrierea și volumul prelucrării datelor

Pagina noastră web folosește cookies. Cookies sunt fișiere de text, care se stochează în browser-ul de internet, respectiv browser-ul de internet se stochează în sistemul calculatorului utilizatorului. Dacă un utilizator accesează pagina web, atunci se poate stoca un cookie în sistemul de operare al utilizatorului. Acest cookies conține o ordine de caractere specifice, care permite identificarea browser-ului la accesarea ulterioară a paginii web.

Folosim cookies pentru a face pagina noastră web mai ușor de utilizat. Unele elemente ale paginii noastre de internet impun ca browser-ul de accesa să poată fi identificat și după schimbarea paginii.

Cookies stochează și transmit următoarele date:

Datele utilizatorului astfel colectate se stochează sub un pseudonim, conform prevederilor tehnice. De aceea nu mai este posibilă alocarea datelor către utilizator, care efectuează accesul. Datele nu se stochează împreună cu alte date personale ale utilizatorilor.

2. Scopul prelucrării datelor

Scopul utilizării cookies tehnice este de a simplifica utilizarea paginilor web de către utilizatori. Unele funcții ale paginii noastre de internet nu se pot executa fără utilizarea cookies. Pentru acestea este necesar ca browser-ul să fie recunoscut și după schimbarea paginii de internet.

Avem nevoie de cookies pentru următoarele scopuri:

Datele de utilizator colectate prin cookies tehnice necesare nu se folosesc pentru întocmirea profilurilor de utilizatori.

3. Baza juridică pentru prelucrarea datelor

Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu utilizarea cookies necesare din punct de vedere tehnic o constituie articolul 6, paragraful 1, fraza 1, litera f din GDPR.

4. Durata stocării, posibilitatea de contestare și înlăturare

Cookies se stochează pe calculatorul utilizatorului și se transmit de pe acesta paginii noastre de internet. De aceea, ca utilizator, aveți controlul deplin asupra utilizării cookies. Prin modificarea setărilor în browser-ul de internet puteți dezactiva sau restricționa cookies. Cookies deja stocate pot fi șterse oricând. Acest lucru se poate efectua și automat. Dacă se dezactivează cookies pentru pagina noastră web, probabil că nu se vor mai putea utiliza toate funcțiile paginii web la capacitate maximă.

Dacă utilizați un browser safari mai nou de versiunea 12.1, cookies se șterg automat după șapte zile. Sunt vizate și cookies Opt Out, care se setează pentru a preveni măsurile de urmărire.

 • Contact e-mail

1. Descrierea și volumul prelucrării datelor

Pe pagina noastră de internet este posibilă contactarea la adresa de e-mail furnizată. În acest caz, datele personale ale utilizatorului, transmise odată cu adresa de e-mail, se vor stoca.

Datele se vor utiliza exclusiv pentru prelucrarea conversației.

2. Scopul prelucrării datelor

În cazul unei contactări pe e-mail și în acest sens există un interes justificat în prelucrarea datelor.

3. Baza juridică pentru prelucrarea datelor

Baza juridică pentru prelucrarea datelor o constituie, în cazul existenței acordului utilizatorului, articolul 6, paragraful fraza 1, litera a din GDPR.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor, care se trimit în cursul transmiterii unui e-mail, o constituie articolul 6, paragraful fraza 1, litera f din GDPR. În cazul în care contactul pe e-mail are ca obiectiv încheierea unui contract, atunci baza juridică suplimentară pentru prelucrare o constituie articolul 6, paragraful 1, litera b GDPR.

4. Durata stocării datelor

Datele se șterg de îndată ce acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivului colectării lor. Acest lucru se aplică pentru datele personale, care au fost trimise pe e-mail, când conversația cu utilizatorul vizat s-a încheiat. Conversația este încheiată, dacă în urma condițiilor existente se poate concluziona, că situația fost clarificată.

Datele personale suplimentare, colectate pe durata procesului de expediere, se șterg cel târziu după șapte zile.

5. Posibilitatea de revocare și înlăturare

Utilizatorul poate revoca oricând acordul său privind prelucrarea datelor sale personale. Dacă utilizatorul ne contactează pe e-mail, atunci el poate revoca oricând stocarea datelor sale personale. Într-o astfel de situație, conversația nu mai poate fi continuată.

E-Mail

Toate datele personale, care au fost stocate pe parcursul contactării, se vor șterge, în acest caz.

 • Formular de contact

1. Descrierea și volumul prelucrării datelor

Pe pagina noastră de internet este disponibil un formular de contact, care se poate utiliza pentru contactarea pe cale electronică. Dacă un utilizator face uz de această opțiune, datele introduse în dialogul de intrare vor fi transmise nouă și se vor stoca.

La momentul trimiterii mesajului se vor stoca următoarele date:

   • Adresa de e-mail
   • Nume
   • Prenume
   • Adresă
   • Număr de telefon fix/mobil
   • Data și ora contactului

Pentru prelucrarea datelor, în cadrul procesului de expediere se obține acordul dumneavoastră și se face referire la această declarație privind protecția datelor.

Alternativ este posibilă contactarea la adresa de e-mail furnizată. În acest caz, datele personale ale utilizatorului, transmise odată cu adresa de e-mail, se vor stoca.

Datele se vor utiliza exclusiv pentru prelucrarea conversației.

2. Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor personale din dialogul de introducere servește exclusiv prelucrării procesului de contactare. În cazul unei contactări pe e-mail și în acest sens există un interes justificat în prelucrarea datelor.

Datele personale prelucrate în timpul procesului de expediere servesc la prevenirea abuzului formularului de contact și la asigurarea siguranței sistemelor noastre de tehnologie informațională.

3. Baza juridică pentru prelucrarea datelor

Baza juridică pentru prelucrarea datelor o constituie, în cazul existenței acordului utilizatorului, articolul 6, paragraful 1, fraza 1, litera a din GDPR.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor o constituie, în, parcursul transmiterii unui e-mail, articolul 6, paragraful 1, fraza 1, litera f din GDPR. În cazul în care contactul pe e-mail are ca obiectiv încheierea unui contract, atunci baza juridică suplimentară pentru prelucrare o constituie articolul 6, paragraful 1, fraza 1, litera b GDPR.

4. Durata stocării datelor

Datele se șterg de îndată ce acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivului colectării lor. Acest lucru se aplică pentru datele personale din dialogul de introducere al formularului de comandă și pentru datele, care au fost trimise pe e-mail, când conversația cu utilizatorul vizat s-a încheiat. Conversația este încheiată, dacă în urma condițiilor existente se poate concluziona, că situația fost clarificată.

Datele personale suplimentare, colectate pe durata procesului de expediere, se șterg cel târziu după șapte zile.

5. Posibilitatea de revocare și înlăturare

Utilizatorul poate revoca oricând acordul său privind prelucrarea datelor sale personale. Dacă utilizatorul ne contactează pe e-mail, atunci el poate revoca oricând stocarea datelor sale personale. Într-o astfel de situație, conversația nu mai poate fi continuată.

E-Mail

Toate datele personale, care au fost stocate pe parcursul contactării, se vor șterge, în acest caz.

 • Hosting

Pagina web este găzduită de serverul unui prestator însărcinat de noi.

Prestatorul nostru este:

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Germania

Serverele colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere log de server, pe care browser-ul dumneavoastră le transmite automat atunci când dumneavoastră vizitați pagina web. Informațiile stocate cuprind:

   • Tipul și versiunea browser-ului
   • Sistemul de operare utilizat
   • Referrer URL
   • Denumire host a calculatorului, care efectuează accesul
   • Data și ora interogării serverului
   • Adresa IP

Nu se efectuează combinarea acestor date cu alte surse de date. Înregistrarea acestor date are loc în conformitate cu articolul 6, paragraful 1, litera f GDPR. Operatorul paginii web are un interes justificat în reprezentarea tehnică fără erori și optimizarea paginii sale web – în acest sens trebuie înregistrate fișierele log de server.

Locația serverului paginii web este situată geografic în Germania.

 • Plug-in-uri utilizate

Utilizăm plugin-in-uri pentru diverse scopuri. Plug-in-urile utilizate sunt prezentate în continuare:

Utilizarea formularului de contact 7

1. Volumul prelucrării datelor personale

Utilizăm formularul de contact 7 al plug-in-ului WordPress Plugin al RockLobster LLC., Sakai 810-0001 Fukuoka Prefecture Chuo-ku Tenjin 1-chome 8-1, Fukuoka City Hall, Japonia (în continuare denumită: RockLobster) pentru administrarea formularelor de contact în privința prezenței noastre online. Datele introduse în formular se transmit pe e-mail. Astfel se pot stoca și evalua date personale, mai ales activitatea utilizatorului (în special paginile vizitate și elementele, pe care s-a efectuat clic) și informații despre dispozitive și browser (în special adresa IP și sistemul de operare). În timpul acestui proces se pot transmite date pe serverele RockLobster. Între Japonia și Uniunea Europeană există un acord de conformitate în acest sens. Acesta se găsește la:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2019:076:TOC

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor prin formularul de contact 7, consultați:

https://contactform7.com/privacy-policy/

2. Scopul prelucrării datelor

Utilizarea formularului de contact 7 Plugin servește la îmbunătățirea prezenței noastre online. Folosim acest plug-in pentru a întocmi, integra și reprezenta simplu formulare de contact.

3. Baza juridică pentru prelucrarea datelor personale

Baza juridică pentru prelucrarea datelor personale ale utilizatorului o constituie aprobarea utilizatorului conform articolului 6, paragraful 1, fraza 1, litera a din GDPR.

4. Durata stocării datelor

Informațiile dumneavoastră personale se vor stoca atât timp cât este necesar, pentru a îndeplini obiectivele descrise în această declarație de protecție a datelor sau atât cât prevede legea, spre exemplu în scopuri fiscale sau contabile.

5. Posibilitatea de contestație și înlăturare

Aveți dreptul de a contesta această declarație de acord în orice moment. Revocarea acordului nu aduce prejudicii legalității prelucrării efectuate până la momentul revocării.

Puteți preveni înregistrarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale prin formularul de contact 7 interzicând salvarea cookies ofertanților terți pe calculatorul dumneavoastră, puteți folosi funcția „Do Not Track” a unui browser compatibil, puteți dezactiva execuția codurilor script în browser-ul dumneavoastră, sau puteți instala în browser-ul dumneavoastră o aplicație de blocare a script (Script Blocker) https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com).

Pentru mai multe informații despre posibilitățile de revocare și înlăturare a formularului de contact 7, consultați:

https://contactform7.com/privacy-policy/

Declarația privind protecția datelor a fost întocmită cu sprijinul DataGuard.